รายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ (กรุงเทพฯ และภาคกลาง)

 

โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14

 

รายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ : กรุงเทพฯ และภาคกลาง

 

ประเภทเดี่ยว ระดับ 4 - 6 ปี

ด.ญ.ภัทรนันท์ คำพานิช

ด.ช.รุ่งรดิศ รุ่งลิขิตเจริญ

ด.ญ.นันท์นภัส วชิรโกวิทย์

ด.ญ.ณภัทร วิรัชชัย

ด.ช.ณัฐวินท์ ปิยวนิสพงษ์

ด.ญ.ปวรณรัตน์ เฑียรทอง

ด.ช.อเล็กซาณ ครามาเชค

ด.ญ.วันเวลา โหมดสง่า

ด.ช.พอ ยมาภัย

ด.ญ.นันท์นพิน สาวะดี

ด.ญ.ภัทราภรณ์ ห้างลิ้ม

ด.ช.ธีธัช วงศ์วัชระ

ด.ช.อคิน คลังสุภาวิพัฒน์

 

ประเภทเดี่ยว ระดับ 6 - 9 ปี

ด.ญ.กิรณา เดชาปฐมหยก

ด.ช.ปชกร วัฒนอินทร์

ด.ญ.ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ

ด.ญ.พรนรินทน์ บรรจงประเสริฐ

ด.ญ.พิชชาอร สุรเจริญชัยกุล

ด.ญ.นัถฌญา พวงจีน

ด.ช.ศุภกร สุนทรธรรมรัต

ด.ญ.จารุภา สกุลจันทร์

ด.ญ.ธมกร ธรส พชรนนท์ เมอไกวร์

ด.ญ.พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์

ด.ญ.ณธิดา เพิ่มพูลสวัสดิ์

 

หมายเหตุ

1. การประกาศรายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับใด ๆ

2. ผู้ประกวดที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ( เฉพาะตัวแทน กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ) ต้องเข้าร่วมการชี้แจง กฎ กติกา และเงื่อนไข (Orientation) ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคาร D ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต (Google Map) มิฉะนั้น ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

3. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวัน Orientation (วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562)

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่รับเงินแทนเด็ก (บิดา หรือ มารดา หรือ ครู หรือ ญาติ) และต้องเป็นผู้ที่มากับเด็กในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ

- สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่เป็นชื่อเด็ก (กรณีเปลี่ยนชื่อ ให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย)

- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์ที่มีชื่อบัญชีตรงกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่รับเงินรางวัลแทนเด็ก)

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ไม่สามารถเปิดเผยคะแนนใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

5. คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทร. 086 353 1161 อีเมล : lubsamong@gmail.com

facebook : ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน (www.facebook.com/lubsamongcontest), www.homeradio1.com

facebook : tkparkclub (www.facebook.com/tkparkclub), www.tkpark.or.th

Produced by Sponsered by